Przeglądy instalacji elektrycznej w 2024 roku

Szanowni Państwo,
Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że rozpoczęły się obowiązkowe, okresowe (pięcioletnie) kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznej.
Kontrole wykonują firmy: ELEKTROCENTER Stanisław Krucki oraz Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Anna Działak.
Osoby wykonujące kontrolę posiadają identyfikatory wystawione przez Konińską Spółdzielnię Mieszkaniową.
Fakt przeprowadzenia przeglądu należy potwierdzić czytelnym podpisem na protokole z przeglądu.

Miesiące, w których przewidywane są przeglądy w danym budynku, wskazano w załączonym harmonogramie (dostępnym tutaj). Ostateczne terminy przeglądów będą każdorazowo wywieszane na tablicy ogłoszeń, w każdym budynku objętym kontrolą. Prosimy o obecność w lokalach w godzinach prowadzenia przeglądów.
W przypadku braku możliwości udostępnia lokalu w wyznaczonym terminie, prosimy o kontakt telefoniczny z przedstawicielem firmy wykonującej kontrolę instalacji elektrycznej pod numerem telefonu wskazanym na wywieszonym ogłoszeniu.

Jeżeli stwierdzone zostały nieprawidłowości lub usterki wewnętrznej instalacji elektrycznej w lokalu, każdy posiadacz tytułu prawnego do lokalu jest obowiązany do ich usunięcia na własny koszt (np. poprzez zlecenie osobom lub podmiotom z odpowiednimi w tym zakresie uprawnieniami). Wewnętrzna instalacji elektryczna w lokalu nie stanowi części nieruchomości wspólnej i koszty jej napraw, konserwacji nie są finansowane ze środków z tytułu opłat eksploatacyjnych.
Po usunięciu nieprawidłowości, należy przeprowadzić dodatkową kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznej (we własnym zakresie i na własny koszt) przez osoby posiadającą stosowne uprawnienia elektryczne.
Protokół z przedmiotowej kontroli stwierdzający prawidłowy stan instalacji elektrycznej w lokalu należy dostarczyć do Działu Technicznego Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 28a, pokój nr 21, w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia kontroli ( tel. kontaktowy 63 242-26-80 wew. 58 ).

W przypadku nieudostępnienia lokalu do przeglądu lub nieusunięcia usterek, Spółdzielnia ma prawo wnioskować do dostawcy energii elektrycznej do lokalu o jej odcięcie lub skierować sprawę na drogę postępowania sądowego o nakazanie udostępnienia lokalu, co wiąże się z ujemnymi skutkami prawnymi, w tym finansowymi.

Prosimy nie lekceważyć obowiązku udostępniania lokali, ze względu na bezpieczeństwo własne i pozostałych mieszkańców budynku. Niesprawna instalacja elektryczna w lokalu stwarza zagrożenie porażenia prądem elektrycznym, wystąpienia pożaru, a także grozi innymi trudnymi do przewidzenia konsekwencjami.

Scroll to Top