Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza składa się z 9 członków, wybranych spośród członków Spółdzielni na okres trzech lat.
Kadencja obecnej Rady Nadzorczej wygasa w czerwcu 2025 roku.email: rada@ksmkonin.pl

Skład osobowy Rady Nadzorczej obecnej kadencji:

Prezydium Rady:
1. Ryszard Galewski - Przewodniczący Rady
2. Wojciech Szkudlarek - Zastępca Przewodniczącego Rady pełniący jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
3. Andrzej Kulesa - Sekretarz Rady pełniący jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komisji Gospodarki Zasobami

Pozostali członkowie Rady:
4. Iwona Zielenkiewicz - członek Komisji Rewizyjnej
5. Dawid Cichy - członek Komisji Rewizyjnej
6. Karol Wróbel - członek Komisji Rewizyjnej
7. Jadwiga Pokora - członek Komisji Gospodarki Zasobami
8. Andrzej Muchowski - członek Komisji Gospodarki Zasobami
9. Rafał Czapski - członek Komisji Gospodarki Zasobami

Terminy przyjęć interesantów

Ponadto, członkowie Rady Nadzorczej przyjmują członków Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawach skarg i wniosków w pierwszy poniedziałek po 15-tym każdego miesiąca w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 28a w godzinach od 15.00 do 16.00 i tak:

 1. Andrzej Kulesa - 22 stycznia 2024 roku
 2. Dawid Cichy - 19 lutego 2024 roku
 3. Rafał Czapski - 18 marca 2024 roku
 4. Ryszard Galewski - 22 kwietnia 2024 roku
 5. Wojciech Szkudlarek - 20 maja 2024 roku
 6. Karol Wróbel - 17 czerwca 2024 roku
 7. Andrzej Muchowski - 22 lipca 2024 roku
 8. Dawid Cichy - 19 sierpnia 2024 roku
 9. Jadwiga Pokora  - 16 września 2024 roku
 10. Rafał Czapski - 21 października 2024 roku
 11. Iwona Zielenkiewicz - 18 listopada 2024 roku
 12. Andrzej Kulesa - 16 grudnia 2024 roku

Kompetencje Rady

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

 1. uchwalanie planów gospodarczych (w tym m.in. odpisów na fundusz remontowy, wydatków na działalność społeczną, oświatową i kulturalną) oraz programów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej,
 2. nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
  • badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
  • dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
  • przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,
 3. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążania nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z tego kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami Spółdzielni - których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
 6. zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
 7. rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
 8. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych,
 10. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
 11. ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia,
 12. uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,
 13. uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali,
 14. uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków,
 15. uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody,
 16. uchwalanie regulaminu zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom,
 17. uchwalanie regulaminu wynajmu lokali użytkowych,
 18. uchwalanie regulaminu porządku domowego,
 19. uchwalanie regulaminu Zarządu,
 20. uchwalanie regulaminu komisji Rady,
 21. ustalenie zasad zaliczenia członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia,
 22. podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wierzytelności,
 23. wybór przedstawicieli Spółdzielni na zjazd przedkongresowy.

Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące tego organu można uzyskać w par. od 48 do 54 Statutu Spółdzielni.

Scroll to Top