Instrukcje i informacje

INSTRUKCJA bezpieczeństwa

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Dla odbiorców gazu płynnego w butlach i ziemnego stosowanego w stałych instalacjach gazowych

 1. W przypadku stwierdzenia zapachu gazu w budynku lub w mieszkaniu:
  • nie wolno używać otwartego ognia, włączać kontaktów instalacji elektrycznej,
  • zamknąć kurek główny przed licznikiem gazowym lub kurek przed odbiornikiem gazowym, w przypadku gazu płynnego zakręcić kurek przy butli gazowej,
  • natychmiast przewietrzyć pomieszczenie otwierając drzwi, okna, a następnie opuścić pomieszczenie,
  • należy powiadomić pogotowie gazowe (tel. 992) w przypadku wycieku gazu ziemnego sieciowego. W przypadku gazu płynnego należy, powiadomić dostawcę gazu, z którym ma się spisaną umowę na dostawę.
 2. W przypadku zaniku dopływu gazu lub znacznego spadku ciśnienia należy zamknąć kurki gazowe przed urządzeniami gazowymi (dotyczy to gazu ziemnego).
 3. Z uwagi na to, że pomieszczenia piwniczne są narażone na szybkie wypełnienie mieszaniną wybuchową gazu i powietrza zarówno w przypadku pęknięcia gazowego ciągu ulicznego jak i instalacji wewnętrznej w budynku należy przed wejściem do piwnicy:
  • sprawdzić czy w powietrzu nie jest wyczuwalny zapach gazu,
  • w przypadku stwierdzenia zapachu gazu nie wolno zapalać światła i wchodzić do piwnicy lecz pozostawić wszystkie drzwi otwarte,
  • powiadomić pogotowie gazowe (tel. 992).
 4. W budynkach posiadających instalację gazową nie wolno dokonywać jakichkolwiek samowolnych przeróbek tych instalacji lub podłączeń gazowych.
 5. W budynkach XI kondygnacyjnych wyposażonych w kuchnie elektryczne oraz w budynkach V kondygnacyjnych wyposażonych w gaz ziemny zabronione jest używanie kuchni gazowych zasilanych z butli gazowych na gaz propan-butan.
 6. Warunkiem bezpiecznego użytkowania odbiorników gazowych jest:
  • przestrzeganie przez użytkowników odbiorników gazowych (kuchni) zaleceń zawartych w instrukcji fabrycznej,
  • wszelkie czynności naprawcze oraz zabiegi konserwacyjne powinny być wykonane przez osoby posiadające wymagane uprawnienia,
  • nie wolno pozostawiać palących się palników gazowych bez dozoru nawet na krótki okres czasu,
  • zawory (kurki) odbiorników gazowych mogą być otwierane po uprzednim zbliżeniu do palnika zapalonej zapałki lub zapalacza,
  • przybory gazowe powinny być utrzymane w czystości,
  • czyszcząc kuchnię gazową należy postępować bardzo ostrożnie aby nie zmienić ustawienia poszczególnych elementów.
 7. Wybrane przepisy dla użytkowników gazu płynnego propan-butan w butlach:
  • w każdym mieszkaniu wewnątrz budynku może znajdować się podłączona do instalacji jedna butla gazowa o ładunku nie przekraczającym 11 kg,
  • zabrania się przechowywać wewnątrz budynku mieszkalnego butli napełnionej gazem i nie podłączonej do instalacji (dotyczy to wszystkich budynków oraz wszystkich pomieszczeń),
  • butla winna znajdować się w odległości co najmniej 1,5 metra od powierzchni promieniujących ciepło (grzejniki, piece, itp.) Warunek ten nie dotyczy kuchni gazowych z szafkami przeznaczonymi na butlę,
  • butle powinny być ustawione w pozycji pionowej, zabezpieczone przed upadkiem, przewróceniem się, uderzeniem, dostępem dzieci,
  • butli na gaz propan-butan pod żadnym pozorem nie wolno napełniać samemu,
  • urządzenia gazowe na gaz propan-butan powinny być zasilane przez reduktor dobrany stosownie do poboru gazu przez urządzenie,
  • sprawdzenie szczelności przy wymianie butlo gazowej przeprowadza przedstawiciel dostawcy gazu lub użytkownik instalacji zgodnie z instrukcją otrzymaną od dostawcy,
  • przewód elastyczny stosowany do połączeń instalacji powinien być dostosowany do gazu propan-butan i posiadać znak bezpieczeństwa ‘B’,
  • należy pamiętać o zamknięciu zaworu butli, po każdorazowym zakończeniu użytkowania urządzenia gazowego (kuchenki gazowej).

UWAGA: w pomieszczeniach w których zainstalowane są odbiorniki gazowe nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych zarówno nawiewnych jak i wywiewnych oraz ogrzewać pomieszczeń kuchenkami gazowymi.
Pomieszczenia należy dodatkowo często wietrzyć celem zabezpieczenia odpowiedniej ilości powietrza dla prawidłowego spalania i działania wentylacji grawitacyjnej oraz należy zapewnić stały nawiew przez rozszczelnienie okien.

INSTRUKCJA Użytkowania dźwigu osobowego

Udźwig 500 kg lub 6 osób

Dźwig jest w wykonaniu samoobsługowym, a więc nie jest wymagany do jego obsługi uprawniony operator.

Obsługa dźwigu – polega na następujących czynnościach:

 1. Przywołanie dźwigu na przystanek:
  • nacisnąć przycisk w kasecie wezwań, znajdującej się przy drzwiach wejściowych do dźwigu;
  • przyjęcie dyspozycji potwierdzone jest zapaleniem się diody w przyciskach;
  • po zatrzymaniu kabiny na przystanku i otwarciu się drzwi wejściowych, zdecydowanie zająć miejsce w kabinie, zachowując pewną odległość od drzwi kabinowych (o ile takie występują), tak, aby nie blokować ich ruchu;
 2. Jazda w kabinie na wybrany przystanek:
  • nacisnąć przycisk docelowego przystanku w kasecie dyspozycji, przyjęcie dyspozycji potwierdzone jest zapaleniem się diody w przyciskach;
  • zamykanie się drzwi jest automatyczne;
  • po zatrzymaniu na przystanku, opuścić kabinę w sposób zdecydowany, ograniczając do niezbędnego minimum pobyt w strefie drzwiowej.
 3. Po rozwiezieniu pasażerów, dźwig będzie realizował jazdę do najwyższego przystanku, na którym jest wezwanie.
 4. Przy jeździe w dół kabina zabiera oczekujących pasażerów znajdujących się na trasie jej ruchu.
 5. Kabina w pełni obciążona nie realizuje wezwań. Pasażerowie pojadą dźwigiem w czasie następnej jazdy kabiny.
 6. Po wyjściu pasażera z kabiny, drzwi przystankowe zamykają się samoczynnie i nie należy ich domykać.

Uwaga:
Korzystanie z dźwigu jest dozwolone tylko przy oświetlonej kabinie.
Podczas jazdy należy zachować się spokojnie, nie wykonywać żadnych
gwałtownych ruchów takich jak: podskoki, kołysania boczne itp.
Kategorycznie zabrania się przewozić ładunki przekraczające gabaryty kabiny, przekraczające udźwig i źle zabezpieczone.
Próby otwierania drzwi przystankowych gdy kabina nie stoi za nimi, lub jest w ruchu, grożą wypadkiem.

Dzieci do lat 12-tu mogą korzystać z dźwigu tylko pod opieką osób starszych.

Postępowanie w przypadku uwięzienia pasażerów w kabinie:
Przyciskiem sygnalizacji alarmowej znajdującym się w kasecie dyspozycji wezwać pomoc.
Osoby znajdujące się w kabinie do czasu udzielenia pomocy powinny zachować spokój i nie próbować samodzielnie wydostawać się – jedynie takie postępowanie gwarantuje bezpieczeństwo.

O zauważonych usterkach w pracy dźwigu prosimy informować administrację budynku, konserwatora urządzenia lub inne osoby sprawujące nadzór nad eksploatacją dźwigu.

Uwaga:
Dźwig nie jest przewidziany do ewakuacji tą drogą osób w przypadku pożaru w budynku.

Gospodarka odpadami komunalnymi

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców dotyczącymi nowych zasad (obowiązujących od dnia 1 lipca 2013 roku) w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, poniżej zamieszczamy ulotkę informacyjną w jaki sposób segregować odpady oraz link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie w sprawie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Pełna treść ulotki TUTAJ.

Informujemy, że zgodnie z podjętymi w dniu 24.02.2016 r. Uchwałami Rady Miasta Konina : nr 295 w sprawie zmiany Uchwały nr 479 Rady Miasta Konina z dnia 28.11.2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Konina i nr 296 w sprawie zmiany Uchwały nr 571 Rady Miasta Konina z dnia 24.04.2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieniły się m.in. zasady w zakresie selektywnego gromadzenia i odbierania odpadów kuchennych ulegających biodegradacji z terenu nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej. Uwzględniając powyższe, zostaną zabrane pojemniki na bioodpady z wysepek ekologicznych. Odpady kuchenne należy gromadzić w pojemnikach na odpady zmieszane.

APEL DO WŁAŚCICIELI LOKALI I MIESZKAŃCÓW BUDYNKÓW „NIE WYRZUCAJ ŚMIECI DO KANALIZACJI”.
Pełna treść apelu TUTAJ.

Koszty zużycia wody i odprowadzania ścieków

Koszty zużycia wody i odprowadzenia ścieków na budynku wynikają ze zużycia wody odnotowanego na wodomierzu głównym w budynku i ceny jednostkowej wody i kanalizacji.

Różnica między ilością wody wykazaną na wodomierzu głównym, a ilością wody wynikającą z odczytów wodomierzy we wszystkich mieszkaniach danego budynku to tzw. „woda nierozliczona”.

Do 10% ilości wody nierozliczonej w stosunku do ilości wynikającej z odczytów zużycia ze wszystkich lokali w budynku zwiększa zużycie wody dla poszczególnych lokali proporcjonalnie do zużycia indywidualnego. W przypadku gdy nierozliczona woda przekracza 10% to nadwyżka obciąża koszty eksploatacji danego budynku
Powyższe zasady rozliczenia wody ujęte zostały w „Regulaminie rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu w Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej” , który w 2005 roku otrzymali wszyscy lokatorzy.
Szczegóły w regulaminie.

Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że odczyty radiowe wodomierzy odbywają się dwa razy w roku – na koniec miesiąca czerwca i miesiąca grudnia.
Uwzględniając powyższe, prosimy użytkowników lokali o wizualny odczyt (sprawdzenie wskazań) wodomierzy we wskazanym okresie. Pozwoli to, w przypadku niezgodności w odczytach, na poprawienie ewentualnych błędów.

W związku z częstymi przypadkami bardzo wysokiego zużycia zimnej wody, Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa niniejszym prosi o zwrócenie uwagi na stan techniczny urządzeń sanitarnych, w szczególności w zakresie szczelności spłuczki do WC. Pełna treść komunikatu TUTAJ.

Odczyty podzielników kosztów ogrzewania

Ulotkę informującą jak odczytać informacje pojawiające się na wyświetlaczu elektronicznego podzielnika kosztów ogrzewania TELEMETRIC można znaleźć TUTAJ  

Informacja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie

Jak wynika ze statystyk prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną, corocznie w tym okresie odnotowywana jest większa liczba interwencji w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych. System centralnego ogrzewania jest stosunkowo bezpieczny pożarowo. Niestety często do dogrzewania mieszkań używane są urządzenia grzewcze zasilane energią elektryczną lub gazem.

Najczęstszymi przyczynami powstania pożarów w okresie zimowym są:
⇒ nieostrożne obchodzenie się z ogniem otwartym, w tym palenie papierosów,
⇒ nieprawidłowe składowanie materiałów palnych w kotłowniach,
⇒ niewłaściwe i nieostrożne użytkowanie urządzeń grzewczych,
⇒ pozostawienie bez dozoru włączonych urządzeń elektrycznych nieprzystosowanych do pracy całodobowej,
⇒ niefachowe przeróbki i brak konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych.

Wymienione przyczyny powstawania pożarów od lat ciągle się powtarzają. Dlatego też apelujemy o zwrócenie uwagi i zapamiętanie podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego podczas dogrzewania pomieszczeń, których przestrzeganie pozwoli cieszyć się własnym bezpieczeństwem.
Eksploatacja urządzeń elektrycznych (w tym również urządzeń grzewczych):
⇒ nie należy stosować naprawianych „watowanych” bezpieczników topikowych oraz bezpieczników o większej mocy niż wskazane,
⇒ należy używać tylko tyle odbiorników prądu elektrycznego na ile obliczono moc instalacji elektrycznej – nadmierne obciążenie instalacji powoduje przegrzewanie się kabli i przewodów oraz wypalanie styków w gniazdkach i puszkach rozgałęźnych,
⇒ należy zlecać wykonanie przeglądów technicznych urządzeń elektrycznych i gazowych zgodnie z instrukcją obsługi osobom do tego upoważnionym,
⇒ nie wolno wykonywać prowizorycznych podłączeń elektrycznych i przerabiać stałych instalacji oraz przedłużaczy elektrycznych,
⇒ nie należy ustawiać urządzeń grzewczych bezpośrednio na podłożu palnym z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta,
⇒ nie należy ustawiać urządzeń nagrzewających się do temperatury powyżej 100oC w odległości mniejszej niż 0,5 m od materiałów palnych.

Eksploatacja urządzeń gazowych:
⇒ nie wolno zatykać przewodów wentylacyjnych – w prawidłowo działających urządzeniach gazowych, w przypadku braku odpowiedniej ilości powietrza, następuje niezupełne spalanie gazu i może powstać trujący, niewyczuwalny tlenek węgla (CO). Ponadto nadmierna zawartość w powietrzu produktów spalania gazu jest szkodliwa dla zdrowia,
⇒ nie należy ogrzewać pomieszczeń kuchnią gazową – może się to skończyć poważnym zatruciem organizmu,
⇒ gazowe urządzenia promiennikowe należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi,
⇒ nie należy ustawiać gazowych urządzeń grzewczych w pobliżu materiałów łatwo zapalnych (mebli, firanek itp.) – zachowaj odległość minimum 60 cm,
⇒ w mieszkaniu nie należy przechowywać więcej niż 2 butli gazowych o ładunku nie przekraczającym 11 kg,
⇒ nie należy przechowywać butli gazowych w pomieszczeniach poniżej poziomu terenu (piwnicach i na klatkach schodowych), ponieważ gaz propan-butan jest gazem cięższym od powietrza i może zalegać w pomieszczeniu grożąc wybuchem,
⇒ nie należy użytkować instalacji na gaz płynny w obiektach wyposażonych w instalacje gazu ziemnego.

Pełna treść komunikatu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie

Scroll to Top