Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni

Gdy liczba członków Spółdzielni przekroczy 500 Walne Zgromadzenie jest dzielone na części. Rada Nadzorcza ustala zasady podziału członków uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia uwzględniając zasadę wspólnoty interesów wynikającą z zamieszkiwania w określonym zespole nieruchomości.
Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka w Walnym Zgromadzeniu, a jeżeli Walne Zgromadzenie odbywa się w częściach Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka we wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia.
Członek może być obecny i brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej jeden raz w roku - w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego. 

Kompetencje Zgromadzenia

Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
 2. rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach,
 3. udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
 4. rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
 8. oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
 10. rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,
 11. uchwalanie zmian Statutu,
 12. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
 13. wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
 14. wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
 15. uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.

Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące działalności tego organu określone są w § 27 do § 47 Statutu Spółdzielni.

Scroll to Top