Zarząd spółdzielni

Siedziba Zarządu Spółdzielni

ul. Kard.S.Wyszyńskiego 28a
tel. (63) 242 26 80
email: sekretariat@ksmkonin.pl

Prezes Zarządu

Piotr WOLICKI
Licencja nr 23875 w zakresie zarządzania nieruchomościami nadana 4 października 2012 r.

Zastępca Prezesa Zarządu

Karol BRYL
Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Członek Zarządu, Główny Księgowy

Karolina STEMPLEWSKA - ROBAK
Certyfikat księgowy wydany w dniu 2.07.2010 r. przez Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Kompetencje Zarządu

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji niezastrzeżonych w Prawie spółdzielczym lub Statucie innym organom Spółdzielni, a w szczególności:

 1. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków oraz potwierdzanie powstania lub ustania członkostwa w Spółdzielni,
 2. zawieranie umów dotyczących lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży,
 3. sporządzanie projektów planów gospodarczych i programów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej,
 4. prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach ustalonych planów i wykonywania związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
 5. ustalanie wysokości stawek opłat za najem i dzierżawę oraz innych opłat za korzystanie z majątku wspólnego i zawieranie umów w tym zakresie,
 6. zabezpieczenie majątku Spółdzielni,
 7. sporządzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
 8. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
 9. zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań,
 10. udzielanie pełnomocnictw,
 11. współdziałanie z organami władzy samorządowej i administracji państwowej oraz organizacjami spółdzielczymi, społecznymi i gospodarczymi,
 12. organizowanie wyborów do Samorządów Mieszkańców Budynków,
 13. sprzedaż wierzytelności w drodze ogłoszenia publicznego, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą.

Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące tego organu można uzyskać w § 55 - § 61 Statutu Spółdzielni.

Prezes Zarządu i jego Zastępca względnie Członek Zarządu przyjmują w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Spółdzielni, w godzinach pracy Spółdzielni, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania pod numerem telefonu 63 242-26-80.

Scroll to Top