17-10-2021

Aktualności

 

Zmiana przeznaczenia lokalu w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2008r. IV CSK 393/07:
Zmiana przeznaczenia lokalu należącego do innego członka wspólnoty nie mieści się w katalogu czynności wymienionych w art. 22 ustawy z 1994r. o własności lokali, a tym samym rozpoznawanie sprawy w kontekście tego przepisu nie znajduje uzasadnienia prawnego.
W przywołanym wyroku Sąd Najwyższy uznał, że zmiana przeznaczenia lokalu nie stanowi czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu (art. 22 ustawy o własności lokali), a więc nie wymaga uchwały właścicieli lokali wyrażającej zgodę na jej dokonanie.

Podobne stanowisko Sąd Najwyższy zajął w wyroku z dnia 3 kwietnia 2009r. II CSK 600/08. Zgodnie z tezą przedmiotowego wyroku:  
Właściciele lokali nie mogą podejmować żadnych uchwał, które ingerowałyby w prawa odrębnej własności lokali. Taki zaś charakter mają bez wątpienia postanowienia uchwalonego przez właścicieli regulaminu porządku domowego dotyczące odpowiedzialności właściciela lokalu za zachowanie osób korzystających z lokalu za jego wiedzą, odpowiedzialności właściciela lokalu za przestrzeganie przez takie osoby regulaminu i jego obowiązku zapoznania tych osób z regulaminem, obowiązku zawiadomienia zarządu wspólnoty o wynajęciu lub wydzierżawieniu lokalu, obowiązek zawiadomienia zarządu wspólnoty o wszystkich istotnych zmianach dotyczących lokalu, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w lokalach mieszkalnych bez zgody wspólnoty mieszkaniowej oraz zakazu zakładania gniazd poboru prądu elektrycznego na własny użytek w piwnicach oraz prowadzenie w nich działalności usługowej lub produkcyjnej bez uzgodnienia z zarządem wspólnoty.

 

 

Za czyje pieniądze remont balkonu?

We wspólnocie mieszkaniowej nieruchomością wspólną jest grunt oraz część budynku i urządzenia (np. winda), które nie służą do wyłącznego  użytku właścicieli lokali. Wynika to z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali. Z balkonu korzysta natomiast wyłącznie właściciel mieszkania. To on odpowiada za jego stan techniczny oraz płaci za jego remont.

Patrz też wyrok Sądu  Najwyższego z dnia 3 października 2002r. sygn. IIIR-N 153/01 w myśl którego: „Balkon przylegający do lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot odrębnej własności i służący do wyłącznego użytku jego właściciela, stanowi część składową tego lokalu, a koszty jego utrzymania w należytym stanie, w tym także jego odtworzenia, nie obciążają wspólnoty mieszkaniowej budynku, lecz właściciela lokalu mieszkalnego.”

Inne stanowisko Sąd Najwyższy zajął w uchwale z dnia 7 marca 2008r. sygn. akt IIICZP 10/08 w której stwierdza, że:

1.  „Właściciel lokalu mieszkalnego ponosi wydatki związane z utrzymaniem w należytym stanie balkonu stanowiącego pomieszczenie pomocnicze służące wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych osób zamieszkałych w tym lokalu.

2.  Wydatki na remonty i bieżąca konserwację części budynku, które są elementem konstrukcji balkonu trwale połączonym z budynkiem obciążają wspólnotę mieszkaniową.”