02-06-2023

Kompetencje Zarządu

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji niezastrzeżonych w Prawie spółdzielczym lub Statucie innym organom Spółdzielni, a w szczególności:

1)   podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków oraz potwierdzanie powstania lub ustania członkostwa w Spółdzielni,

2)   zawieranie umów dotyczących lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży,

3)   sporządzanie projektów planów gospodarczych i programów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej,

4)    prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach ustalonych planów i wykonywania związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,

5)   ustalanie wysokości stawek opłat za najem i dzierżawę oraz innych opłat za korzystanie z majątku wspólnego i zawieranie umów w tym zakresie,

6)   zabezpieczenie majątku Spółdzielni,

7)   sporządzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,

8)   zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

9)   zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań,

10) udzielanie pełnomocnictw,

11)  współdziałanie z organami władzy samorządowej i administracji państwowej oraz organizacjami spółdzielczymi, społecznymi i gospodarczymi,

12)  organizowanie wyborów do Samorządów Mieszkańców Budynków,

 

13)  sprzedaż wierzytelności w drodze ogłoszenia publicznego, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą.

Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące tego organu można uzyskać w § 55 - § 61 Statutu Spółdzielni.

                                                                                                       powrót do: Zarządu