23-07-2018

Kompetencje Zarządu

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji niezastrzeżonych w Prawie spółdzielczym lub Statucie innym organom Spółdzielni, a w szczególności:

1) podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia w poczet członków Spółdzielni oraz zawierania umów dotyczących lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży,

2) sporządzanie projektów planów gospodarczych i programów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej ,

3) prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach ustalonych planów i wykonywania związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,

4) ustalanie wysokości stawek opłat za najem i dzierżawę oraz innych opłat za korzystanie z majątku wspólnego,

5) zawieranie umów najmu lokali oraz umów dzierżawy gruntu,

6) zabezpieczenie majątku Spółdzielni,

7) sporządzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,

8) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

9) zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań,

10) udzielanie pełnomocnictw,

11) współdziałanie z organami władzy samorządowej i administracji państwowej oraz organizacjami spółdzielczymi, społecznymi i gospodarczymi,

12) organizowanie wyborów do Samorządów Mieszkańców Budynków,

13) sprzedaż wierzytelności w drodze ogłoszenia publicznego, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą. 

Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące tego organu można uzyskać w § 63 - § 69 Statutu Spółdzielni.

                                                                                                       powrót do: Zarządu