02-06-2023

Samorząd Mieszkańców Budynku

Samorząd Mieszkańców Budynków jest  organem statutowym Spółdzielni.

Samorząd Mieszkańców Budynku wybierają spośród siebie Członkowie posiadający mieszkania w danym budynku.

Samorząd Mieszkańców Budynku składa się z dwóch do trzech osób. Członkowie Samorządu Mieszkańców wybierani są w drodze uchwały podjętej przez członków danego budynku zwykłą większością głosów. Samorząd Mieszkańców Budynku jest organem doradczym Rady Nadzorczej w sprawach dotyczących budynku.

Do zakresu działania Samorządu Mieszkańców Budynku należy:

1) opiniowanie zakresu modernizacji i napraw głównych budynku,

2) udział w przetargach na roboty remontowe dla danego budynku,

3) udział w przeglądach technicznych i odbiorach robót remontowych wykonanych dla danego budynku,

4) opiniowanie wniosków dotyczących zmiany funkcji lokalu,

5) opiniowanie ustalanych przez Zarząd opłat za indywidualne korzystanie z majątku wspólnego danej nieruchomości,

6) zgłaszanie wniosków w sprawie zarządzania nieruchomością.

Szczegółowe informacje dotyczące tego organu można uzyskać w par. od 65 do 67 Statutu Spółdzielni.