08-02-2023

Szanowni Państwo

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców dotyczącymi nowych zasad (obowiązujących od dnia 1 lipca 2013 roku) w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, poniżej zamieszczamy ulotkę informacyjną w jaki sposób segregować odpady oraz link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie w sprawie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Segregacja odpadów

http://www.konin.pl/index.php/odpady-komunalne-557.html

 

Informujemy, że zgodnie z podjętymi w dniu 24.02.2016 r. Uchwałami Rady Miasta Konina : nr 295 w sprawie zmiany Uchwały nr 479 Rady Miasta Konina z dnia 28.11.2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Konina  i  nr 296 w sprawie zmiany Uchwały nr 571 Rady Miasta Konina z dnia 24.04.2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieniły się m.in. zasady w zakresie selektywnego gromadzenia i odbierania odpadów kuchennych ulegających biodegradacji z terenu nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej. Uwzględniając powyższe, zostaną zabrane pojemniki na bioodpady z wysepek ekologicznych. Odpady kuchenne należy gromadzić w pojemnikach na odpady zmieszane.