03-06-2023

Kompetencje Zgromadzenia

Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy:

1)   uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
2)  rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach,
3)   udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
4)   rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności    Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
5)  podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat,
6)  podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
7) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
8)   oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
9)  podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji   Spółdzielni,
10)  rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,
11)  uchwalanie zmian Statutu,
12) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
13)  wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
14)  wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
15)  uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.
 

Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące działalności tego organu określone są w  § 27 do § 47 Statutu Spółdzielni.