02-06-2023

Walne Zgromadzenie
 
Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które odbędzie się w czerwcu 2023 roku - treść zawiadomienia tutaj     
 
 
 
Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

Gdy liczba członków Spółdzielni przekroczy 500 Walne Zgromadzenie jest dzielone na części.  Rada Nadzorcza ustala zasady podziału członków uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia uwzględniając zasadę wspólnoty interesów wynikającą z zamieszkiwania w określonym zespole nieruchomości. 
Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka w Walnym Zgromadzeniu, a jeżeli Walne Zgromadzenie odbywa się w częściach Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka we wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia.
Członek może być obecny i brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia 
Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej jeden raz w roku - w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.