19-09-2018

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

Gdy liczba członków Spółdzielni przekroczy 500 Walne Zgromadzenie jest dzielone na części.  Rada Nadzorcza ustala zasady podziału członków uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia uwzględniając zasadę wspólnoty interesów wynikającą z zamieszkiwania w określonym zespole nieruchomości. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście. Członek może być obecny i brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej jeden raz w roku - w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego. 

Informacja o Walnym Zgromadzeniu