02-06-2023

Instrukcja bezpieczeństwa

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Dla odbiorców gazu płynnego w butlach i ziemnego stosowanego w stałych instalacjach gazowych


1. W przypadku stwierdzenia zapachu gazu w budynku lub w mieszkaniu
a. nie wolno używać otwartego ognia, włączać kontaktów instalacji elektrycznej
b. zamknąć kurek główny przed licznikiem gazowym lub kurek przed odbiornikiem gazowym, w przypadku gazu płynnego zakręcić kurek przy butli gazowej
c. natychmiast przewietrzyć pomieszczenie otwierając drzwi, okna, a następnie opuścić pomieszczenie
d. należy powiadomić pogotowie gazowe (tel. 992) w przypadku wycieku gazu ziemnego sieciowego. W przypadku gazu płynnego należy powiadomić dostawcę gazu, z którym ma się spisaną umowę na dostawę.


2. W przypadku zaniku dopływu gazu lub znacznego spadku ciśnienia należy zamknąć kurki gazowe przed urządzeniami gazowymi (dotyczy to gazu ziemnego)


3. Z uwagi na to, że pomieszczenia piwniczne są narażone na szybkie wypełnienie mieszaniną wybuchową gazu i powietrza zarówno w przypadku pęknięcia gazowego ciągu ulicznego jak i instalacji wewnętrznej w budynku należy przed wejściem do piwnicy
a. sprawdzić czy w powietrzu nie jest wyczuwalny zapach gazu
b. w przypadku stwierdzenia zapachu gazu nie wolno zapalać światła i wchodzić do piwnicy lecz pozostawić wszystkie drzwi otwarte
c. powiadomić pogotowie gazowe (tel. 992)


4. W budynkach posiadających instalację gazową nie wolno dokonywać jakichkolwiek samowolnych przeróbek tych instalacji lub podłączeń gazowych.


5. W budynkach XI kondygnacynych wyposażonych w kuchnie elektryczne oraz w budynkach V kondygnacynych wyposażonych w gaz ziemny zabronione jest używanie kuchni gazowych zasilanych z butli gazowych na gaz propan-butan.


6. Warunkiem bezpiecznego użytkowania odbiorników gazowych jest
a. przestrzeganie przez użytkowników odbiorników gazowych (kuchni) zaleceń zawartych w instrukcji fabrycznej
b. wszelkie czynności naprawcze oraz zabiegi konserwacyjne powinny być wykonane przez osoby posiadające wymagane uprawnienia
c. nie wolno pozostawiać palących się palników gazowych bez dozoru nawet na krótki okres czasu
d. zawory (kurki) odbiorników gazowych mogą być otwierane po uprzednim zbliżeniu do palnika zapalonej zapałki lub zapalacza
e. przybory gazowe powinny być utrzymane w czystości
f. czyszcząc kuchnię gazową należy postępować bardzo ostrożnie aby nie zmienić ustawienia poszczególnych elementów


7. Wybrane przepisy dla użytkowników gazu płynnego propan-butan w butlach
a. w każdym mieszkaniu wewnątrz budynku może znajdować się podłączona do instalacji jedna butla gazowa o ładunku nie przekraczającym 11 kg
b. zabrania się przechowywać wewnątrz budynku mieszkalnego butli napełnionej gazem i nie podłączonej do instalacji (dotyczy to wszystkich budynków oraz wszystkich pomieszczeń)
c. butla winna znajdować się w odległości co najmniej 1,5 metra od powierzchni promieniujących ciepło (grzejniki, piece, itp.) Warunek ten nie dotyczy kuchni gazowych z szafkami przeznaczonymi na butlę
d. butle powinny być ustawione w pozycji pionowej, zabezpieczone przed upadkiem, przewróceniem się, uderzeniem, dostępem dzieci
e. butli na gaz propan-butan pod żadnym pozorem nie wolno napełniać samemu
f. urządzenia gazowe na gaz propan-butan powinny być zasilane przez reduktor dobrany stosownie do poboru gazu przez urządzenie
g. sprawdzenie szczelności przy wymianie butlo gazowej przeprowadza przedstawiciel dostawcy gazu lub użytkownik instalacji zgodnie z instrukcją otrzymaną od dostawcy
h. przewód elastyczny stosowany do połączeń instalacji powinien być dostosowany do gazu propan-butan i posiadać znak bezpieczeństwa ‘B’
i. należy pamiętać o zamknięciu zaworu butli, po każdorazowym zakończeniu użytkowania urządzenia gazowego (kuchenki gazowej).

UWAGA: w pomieszczeniach w których zainstalowane są odbiorniki gazowe nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych zarówno nawiewnych jak i wywiewnych oraz ogrzewać pomieszczeń kuchenkami gazowymi.
Pomieszczenia należy dodatkowo często wietrzyć celem zabezpieczenia odpowiedniej ilości powietrza dla prawidłowego spalania i działania wentylacji grawitacyjnej oraz należy zapewnić stały nawiew przez rozszczelnienie okien.