02-06-2023

Koszty zużycia wody i odprowadzania ścieków

Koszty zużycia wody i odprowadzenia ścieków na budynku wynikają ze zużycia wody odnotowanego na wodomierzu głównym w budynku i ceny jednostkowej wody i kanalizacji.

Różnica między ilością wody wykazaną na wodomierzu głównym, a ilością wody wynikającą z odczytów wodomierzy we wszystkich mieszkaniach danego budynku to tzw. „woda nierozliczona”.

Do 10% ilości wody nierozliczonej w stosunku do ilości wynikającej z odczytów zużycia ze wszystkich lokali  w budynku zwiększa zużycie wody dla poszczególnych lokali proporcjonalnie do zużycia indywidualnego. W przypadku gdy nierozliczona woda przekracza 10% to nadwyżka obciąża koszty eksploatacji danego budynku

Powyższe zasady rozliczenia wody ujęte zostały w „Regulaminie rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu w Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej” , który w 2005 roku otrzymali wszyscy lokatorzy.

Szczegóły w regulaminie

 

Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że odczyty radiowe wodomierzy odbywają się dwa razy w roku - na koniec miesiąca czerwca i miesiąca grudnia.  

Uwzględniając powyższe, prosimy użytkowników lokali o wizualny odczyt (sprawdzenie wskazań) wodomierzy we wskazanym okresie. Pozwoli to, w przypadku niezgodności w odczytach, na poprawienie ewentualnych błędów.