18-10-2017

Jak zostać członkiem KSM

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM SPÓŁDZIELNI: 

1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

2. Członkami Spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich.

3. Członkiem Spółdzielni może być osoba prawna, jednakże takiej osobie nie może przysługiwać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

4. Osoba fizyczna może być przyjęta w poczet członków Spółdzielni, o ile spełnia jeden z poniższych warunków:
1) małżonek jest członkiem Spółdzielni,
2) spółdzielcze prawo do lokalu przypadło jej po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub unieważnienia małżeństwa,
3) przypadło jej, wskutek śmierci małżonka, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, przysługujące uprzednio obojgu małżonkom,
4) jest małżonkiem, dzieckiem lub inną osobą bliską byłego członka Spółdzielni, jeżeli lokatorskie prawo do lokalu wygasło wskutek ustania członkostwa lub nie dokonania czynności określonych Statutem,
5) nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy lub licytacji,
6) wygrała przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu,
7) ubiega się o członkostwo w związku z zamianą lokalu mieszkalnego,
8) przysługuje jej w budynku będącym własnością lub współwłasnością Spółdzielni spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności lokalu podlegające przepisom ustawy,
9) osoba może być przyjęta ponownie w poczet członków jeżeli ustały przyczyny będące podstawą pozbawienia jej członkostwa.
Uprawnienie do przyjęcia w poczet członków, o którym mowa pkt.8 nie dotyczy właścicieli lokali, które nigdy nie stanowiły własności Spółdzielni, choćby znajdowały się w budynkach stanowiących współwłasność Spółdzielni.

5. Osoba prawna może być przyjęta w poczet członków Spółdzielni, jeżeli spełnia jedno z następujących wymagań:
1) nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności lokalu w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy lub licytacji,
2) nabyła prawo odrębnej własności lokalu w drodze przetargu organizowanego przez Spółdzielnię,
3) wygrała przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu.

6. Jeżeli nabycie dotyczy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu posiadającego księgę wieczystą, warunkiem przyjęcia w poczet członków Spółdzielni jest złożenie przez osobę ubiegającą się o członkostwo odpisu z księgi wieczystej z ujawnionym wpisem uprawnienia do lokalu tej osoby.

7. Roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni nie przysługuje nabywcy lokalu w budynku, do którego zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali /Dz.U. z 2000 r., Nr 80, poz.903 z późn.zm./.

8. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Spółdzielni jest złożenie deklaracji członkowskiej.
Deklaracja powinna być złożona - pod rygorem nieważności - w formie pisemnej i podpisana przez osobę ubiegającą się o członkostwo.
Deklaracja powinna zawierać: 
1) imię i nazwisko, a w przypadku osoby prawnej pełną nazwę,
2) miejsce zamieszkania, a w przypadku osoby prawnej jej siedzibę,
3) datę i miejsce urodzenia  oraz PESEL, imiona rodziców, a w przypadku osoby prawnej określenie rejestru wraz z  numerem wpisu oraz numer REGON,
4) określenie rodzaju lokalu, o jaki ubiega się osoba składająca deklarację (mieszkalny, użytkowy, garaż), 
5) dane dotyczące wkładów,
6) ilość zadeklarowanych udziałów (co najmniej jeden udział),
7) datę i podpis.
Za osobę nie mającą zdolności do czynności prawnych lub o ograniczonej zdolności do takich czynności deklaracje podpisuje jej ustawowy przedstawiciel, kurator lub opiekun prawny. W imieniu osób prawnych podpisy składają osoby uprawnione do składania oświadczeń woli.
W poczet członków Spółdzielni przyjmuje Zarząd. Uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków Zarząd podejmuje w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia deklaracji.
Przyjęcie w poczet członków powinno być stwierdzone na deklaracji podpisami dwóch członków Zarządu lub osoby do tego przez Zarząd upoważnionej z podaniem daty uchwały Zarządu o przyjęciu w poczet członków.
O treści uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków Zarząd zawiadamia zainteresowanego w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.
Zawiadomienie o odmowie przyjęcia w poczet członków musi zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości złożenia odwołania do Rady Nadzorczej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą w ciągu trzech miesięcy od dnia wniesienia.

9. Wpisowe i udziały:
Członek Spółdzielni jest obowiązany do wniesienia wpisowego i zadeklarowanych udziałów w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia go o uzyskaniu członkostwa.
Wpisowe jest równe 25% minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679 z późn.zm.), określone w stosunku do wysokości tego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu w poczet członków.
Udział wynosi 1.000 zł (jeden tysiąc złotych).
Udziały wpłacone przed uchwaleniem obecnie obowiązującego Statutu pozostają w niezmienionej wysokości.
Osoba fizyczna uzyskująca członkostwo w trybie § 8 ust. 1 pkt. 2-4 Statutu tj.
-  której spółdzielcze prawo do lokalu przypadło po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub unieważnienia małżeństwa,
- której wskutek śmierci małżonka przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, przysługujące uprzednio obojgu małżonkom,
- jest małżonkiem, dzieckiem lub inną osobą bliską byłego członka Spółdzielni, jeżeli lokatorskie prawo do lokalu wygasło wskutek ustania członkostwa lub nie dokonania czynności określonych Statutem,
i otrzymująca prawo do udziału przysługującego dotychczasowemu członkowi Spółdzielni w wyniku spadku, darowizny lub cesji, nie ma obowiązku uzupełniania kwoty udziału do aktualnej wysokości.
Udziały liczone są odrębnie dla każdego prawa i nie podlegają kumulacji.